Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

De onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld in het kader van de activiteiten van Manu Coaching (fotograeve BVBA), bestaande uit:  coachings, loopbaanbegeleiding.

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

 

2. Definities

Opdrachtgever: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt v/d diensten van de dienstverlener. Dienstverlener: Manu coaching (fotograeve bvba) levert diensten op het vlak van  coachings, loopbaanbegeleiding. 

 

3. Draagwijdte

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elke dienstverlening zoals beschreven onder artikel 1 van deze algemene voorwaarden en maken integraal deel uit van iedere samenwerkingsovereenkomst tussen de dienstverlener en de opdrachtgever.

De opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze integraal te aanvaarden

 

3. Betalingsmodaliteiten

Alle vermelde prijzen op deze website, op een afzonderlijke offerte of op enig ander document met verwijzing naar de prijzen, zijn steeds exclusief BTW.

FACTURATIE EN BETALINGEN

 

De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE70001840335025 na toezending van factuur. 

Bedragen zijn verschuldigd binnen de 30 dagen na factuurdatum

Na afloop betalingstermijn zijn echtstegen en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd :

 

– een factuurinterest van 1% per maand en dit voor elke begonnen maand.
– Een schadebeding van 10%

 

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Manu Strubbe zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.